ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับ SmartThings

วันที่มีผลบังคับใช้: 14 มีนาคม 2024

ที่ Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) เราทราบดีว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญกับลูกค้าของเรา เราได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicyซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับการใช้งาน SmartThings ด้วยเช่นกัน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของคุณและวิธีการติดต่อเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณสำหรับ SmartThings

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

Samsung จะได้รับและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน SmartThings

ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน SmartThings ของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน SmartThings ของคุณผ่านซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณและด้วยวิธีการอื่น ๆ เราจะเก็บรวบรวม:

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Smart TV ของคุณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณเพิ่มเข้าไปและเชื่อมต่อกับแอป SmartThings และ SmartThings Hub และการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นของคุณ ในลักษณะที่เราจะอธิบายให้คุณทราบ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมหรือหากได้รับความยินยอมที่แยกต่างหากจากคุณ

ทั้งนี้เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ จากคุณ ไม่ว่าจะโดยทราบหรือโดยมีเจตนาก็ตาม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับเราโดยไม่มีเจตนา ในขณะที่ใช้แอป SmartThings และอุปกรณ์ Home IoT อื่น ๆ เช่น เนื้อหาของสิ่งบันทึกเสียงหรือวิดีโอของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกเสียงหรือวิดีโอเข้ากับ SmartThings หากคุณส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยัง SmartThings ระบบจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อพัฒนา ปรับปรุงบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการตลาด

นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์และแอปของคุณ และการใช้งาน SmartThings ของคุณในลักษณะที่เราอธิบายให้คุณทราบในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมหรือในกรณีอื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และ/หรือความปลอดภัยของ Samsung Electronics หรือบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือลูกค้าใด ๆ ของเรา

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใคร

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในธุรกิจของเราและต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้ แต่เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด และข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปที่ไหน

ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้เมื่อประมวลผลข้อมูลของคุณ เช่น สำหรับข้อมูลที่เราประมวลผลเพื่อดำเนินการตามสัญญากับคุณ เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาที่คุณใช้ SmartThings ตราบใดที่คุณยังเป็นผู้ใช้ SmartThings ที่มีความเคลื่อนไหวปกติ เราจะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลนี้ ข้อมูลอย่างเช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลอุปกรณ์ และตัวระบุข้อมูลต่าง ๆ ของคุณ จะอยู่ในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลที่เราประมวลผลเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา เช่น การใช้ SmartThings โดยคุณ จะถูกเก็บไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงการใช้ SmartThings หรือเราอาจประมวลผลข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกประวัติการสอบถามของคุณที่ดำเนินการผ่านหรือเกี่ยวกับ SmartThings เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ด้านบริการสำหรับลูกค้าที่คุณจะได้รับ

นอกจากนี้ เราอาจจะการประมวลผลข้อมูลของคุณตามความยินยอมของคุณ หากคุณเพิกถอนความยินยอม เราจะหยุดประมวลผลข้อมูลที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ แต่จะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมก่อนหน้าที่คุณจะถอนความยินยอม จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

โปรดทราบว่า ถึงแม้เราจะต้องการเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่กล่าวถึงข้างต้น แต่เราก็อาจประมวลผลข้อมูลของคุณนานกว่านั้น หากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น หากมีบทบัญญัติที่บังคับไว้เป็นการเฉพาะให้เราเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนไว้ เราจะปฏิบัติตามและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าระยะเวลาเก็บรักษาจะหมดอายุลง

ตราบใดที่ข้อมูลของคุณยังถูกเก็บรักษาไว้โดยเรา ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเสมอ

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

การใช้ SmartThings โดยคุณจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน เก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย และฟิลิปปินส์ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัยและตามที่คุณคาดหวัง

อัปเดตสำหรับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

อาจมีการอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณใน SmartThings หรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ปรับปรุงเอกสารฉบับนี้จะแสดงอยู่ที่ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เวอร์ชัน: 1.8.0

เวอร์ชันล่าสุด