Integritetsmeddelande för SmartThings

Ikraftträdandedatum: 14 Mars 2024

Vi på Samsung Electronics Co., Ltd. (”Samsung”) vet hur viktig integriteten är för våra kunder. Samsung är personuppgiftsansvarig för SmartThings. Vi har upprättat detta integritetsmeddelande för att se till att du förstår hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vår sekretesspolicy, som finns på https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy, gäller också för din användning av SmartThings. Vår sekretesspolicy innehåller mer information om hur vi använder dina uppgifter. Den innehåller dessutom information om dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. Läs igenom vår sekretesspolicy utöver detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande ska dock alltid ha företräde framför sekretesspolicyn i samband med hur vi använder dina uppgifter för SmartThings.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Genom SmartThings inhämtar och lagrar Samsung information om dig på olika sätt.

Personuppgifter som du tillhandahåller direkt

Information om din användning av SmartThings

Utöver den information som du tillhandahåller samlar vi även in information om din användning av SmartThings genom programvara på dina enheter samt på andra sätt. Vi samlar in:

Vi kommer också att samla in information om din Smart TV och andra enheter som du lägger till och ansluter till med SmartThings-appen och SmartThings-hubben samt om din användning av dessa enheter på sätt som vi kommer att beskriva för dig vid insamlingstillfället eller på annat sätt med ditt separata samtycke.

Vi insamlar inte medvetet eller avsiktligt in några känsliga personuppgifter från dig. Observera dock att vi inte kan garantera att känsliga uppgifter inte delas med oss av misstag när du använder SmartThings-appen och andra IoT-hemenheter, som t.ex. innehållet i dina ljud- eller videoinspelningar när du ansluter ljud- eller videoinspelningsenheter till SmartThings. Om du skickar in känslig information till SmartThings kommer denna information också att samlas in och behandlas för de ändamål som anges nedan, men vi kommer inte att använda dessa uppgifter för marknadsföring, för att tillhandahålla anpassade rekommendationer eller för att förbättra våra tjänster.

Vi kan även samla in annan information om dig, dina enheter och appar samt din användning av SmartThings genom metoder som beskrivs när informationen samlas in eller på andra sätt med ditt samtycke.

HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

Vi använder insamlade uppgifter för följande ändamål:

Samsung behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan. Samsungs rättsliga grund för att behandla personuppgifter beskrivs nedan:

Att hålla vårt löfte gentemot dig

(fullgörande av avtal)

GDPR Artikel 6 1. b)

 • Identifiera och verifiera dig
 • Tillhandahålla dig SmartThings samt tjänster och funktioner som du begär i SmartThings-appen, t.ex. ge dig möjlighet att styra dina IoT-hemenheter i SmartThings-appen
 • Förse dig med anpassat innehåll, t.ex. rekommendationer
 • Låta dig interagera med annat innehåll från Samsung och tredje parter

För att främja våra affärsintressen

(berättigat intresse)

GDPR Artikel 6 1. f)

 • Driva, utvärdera och förbättra SmartThings och vår verksamhet
 • Svara på dina begäranden, instruktioner och förfrågningar
 • Tillhandahålla dig teknisk support och underhållsservice för fel
 • Upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder
 • För att du lättare ska kunna se dina personuppgifter som är kopplade till ditt Samsung account
 • Skydda mot ansvar, inbegripet att efterleva branschstandarder och genomdriva våra policyer

Efterleva lagar, tillsynsrättsliga skyldigheter och rättsliga processer.

GDPR Artikel 6 1. c)

 • Följa tillämpliga stadgar samt tillsynsrättsliga och administrativa förordningar eller domstolsbeslut

Med ditt samtycke

GDPR Artikel 6 1. a)

 • Skicka marknadsföringsmeddelanden (t.ex. med pushaviseringar, e-postmeddelanden och textmeddelanden)
 • Tillhandahålla dig SmartThings, t.ex. när du väljer att dela ljud- video- och bildklipp
 • Behandla din platsinformation för att tillhandahålla platsbaserade funktioner och tjänster
 • Förse dig med anpassat innehåll, t.ex. anpassningstjänsten
 • Låta dig länka ditt Samsung account till tredjepartsinnehåll

Vi använder och kombinerar informationen vi samlar in om dig från SmartThings med data från andra tjänster eller funktioner du använder, från dina enheter och från andra källor. Exempel på sådana andra källor är när du använder ditt Samsung account för att logga in på andra Samsung-appar, samt information om dina onlineaktiviteter på webbplatser och anslutna enheter över tid och på tredje parts webbplatser, enheter, appar och andra onlinefunktioner och tjänster för de ändamål som anges ovan.

MED VEM DELAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att lämna ut dina uppgifter internt inom vårt företag samt till följande enheter, men endast för de ändamål som beskrivs ovan.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER OCH VART TAR DE VÄGEN?

Hur länge dina uppgifter kommer att lagras beror på den rättsliga grund som åberopas för att behandla dina uppgifter. Uppgifter som vi behandlar för att fullgöra vårt avtal med dig kräver till exempel att vi lagrar uppgifterna under hela den tid du använder SmartThings. Vi lagrar dessa uppgifter så länge du är en aktiv användare av SmartThings. Uppgifter som din kontoinformation, enhetsinformation och identifierare ingår i denna kategori.

Uppgifter som vi behandlar för att främja våra affärsintressen, som till exempel din användning av SmartThings, lagras endast så länge som det behövs för de ändamål för vilka de samlats in. Dessa uppgifter kan till exempel samlas in för att utföra analyser för förbättringar av SmartThings eller behandlas för att föra register över förfrågningar du har gjort genom eller om SmartThings för att förbättra din kundtjänstupplevelse.

Dessutom kan vi behandla dina uppgifter baserat på ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, kommer vi att sluta behandla dina uppgifter som är beroende av ditt samtycke men det kommer inte att påverka uppgifter som samlats in före ditt återkallande tills de ändamål för vilka sådana uppgifter samlats in har uppnåtts.

Observera att även om vi strävar efter att lagra dina uppgifter under den tidsperiod som beskrivs ovan, kan det hända att dina uppgifter behandlas under en längre tid enligt gällande lag. Om till exempel en specifik stadga kräver att vi lagrar en viss uppgift, så efterlever vi detta och lagrar denna uppgift tills den föreskrivna lagringsperioden upphör.

Dina uppgifter kommer så länge de lagras av oss alltid att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder.

Din användning av SmartThings kommer att inkludera överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter till eller i andra länder, bland annat länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Sydkorea, USA, Kanada, Indien och Filippinerna. All överföring av uppgifter till andra länder regleras av lagstadgade krav för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och enligt vad du skulle förvänta dig.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi tar dataskydd på stort allvar. Vi har infört fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att hålla de personuppgifter som vi samlar in säkra. Observera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, är inga webbplatser, internetöverföringar, datorsystem eller trådlösa anslutningar helt säkra.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Dina personuppgifter tillhör dig. Du kan be oss att tillhandahålla information om vilka personuppgifter vi har samlat in och du kan be oss att radera dem eller korrigera eventuella felaktigheter. Du kan också be oss att begränsa behandlingen, delningen eller överföringen av dina personuppgifter, samt att förse dig med dina personuppgifter som vi har samlat in, så att du kan använda dem för dina egna ändamål. Om du begär att vi raderar dina personuppgifter kan det emellertid leda till att du inte kan komma åt SmartThings. Vi kommer inte att radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behålla.

För att skicka en begäran avseende dina rättigheter eller för att göra en förfrågan kan du kontakta oss med hjälp av de metoder som beskrivs i avsnittet KONTAKTA OSS.

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss om du vill uppdatera dina inställningar, utöva dina rättigheter, skicka in en begäran eller ställa frågor till oss.

Du kan också kontakta oss på:

Personuppgiftsansvarig
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Sydkorea

Samsung Electronics har kontor över hela Europa. Därför kan vi se till att din begäran eller fråga hanteras av dataskyddsteam med säte i din region.

Det enklaste sättet att kontakta oss är att besöka vår supportsida om sekretess på https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan också kontakta oss på:
Dataskyddsombudet för Europa
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, Storbritannien

Du kan framföra klagomål till en relevant tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag. Kontaktuppgifter för alla tillsynsmyndigheter i EU finns på https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

UPPDATERINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Detta integritetsmeddelande kan uppdateras för att uppmärksamma dig på ändringar i hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter i SmartThings eller på ändringar i relaterad lagstiftning. Datum för senaste uppdatering visas högst upp i detta integritetsmeddelande.

version: 1.10.0

Senaste version