Oznam o ochrane osobných údajov týkajúci sa služby SmartThings

Dátum nadobudnutia účinnosti: 14. Pochod 2024

V spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung“) vieme, aké dôležité je pre našich zákazníkov súkromie. Spoločnosť Samsung je prevádzkovateľom údajov pre službu SmartThings. Tento oznam o ochrane osobných údajov sme vypracovali, aby sme vás oboznámili s tým, ako získavame a používame vaše osobné informácie.

Vaše používanie služby SmartThings sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Naše zásady ochrany osobných údajov obsahujú ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje. Zahŕňajú tiež informácie o vašich právach a o tom, ako sa s nami môžete spojiť. Okrem tohto oznámenia o ochrane osobných údajov si prečítajte aj naše zásady ochrany osobných údajov. Tento oznam o ochrane osobných údajov však má vždy vyššiu právnu silu ako zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s používaním vašich informácií pre služby SmartThings.

AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAVAME?

Prostredníctvom služby SmartThings spoločnosť Samsung získava a udržiava informácie o vás rôznymi spôsobmi.

Informácie, ktoré poskytujete priamo

Informácie o používaní služby SmartThings

Okrem informácií, ktoré poskytnete, budeme získavať informácie o vašom používaní našej služby SmartThings prostredníctvom softvéru vo vašom zariadení a inými prostriedkami. Budeme získavať:

Získavame tiež informácie o vašej Smart TV a ďalších zariadeniach, ktoré pridáte do aplikácie SmartThings a centra SmartThings, a pripojíte sa k nim, ako aj o vašom používaní týchto zariadení spôsobom, ktorý vám opíšeme v čase získavania alebo iným spôsobom s vaším samostatným súhlasom.

Nezískavame od vás vedome ani úmyselne žiadne citlivé osobné údaje. Upozorňujeme však, že nedokážeme zaručiť, že počas používania aplikácie SmartThings a ďalších domácich zariadení IoT nám nebudú neúmyselne poskytnuté citlivé informácie, ako napríklad obsah vašich zvukových alebo obrazových záznamov, keď pripojíte zvukové alebo videozáznamové zariadenia k SmartThings. Ak odošlete informácie do služby SmartThings, ktoré sú citlivej povahy, budú sa získavať a spracúvať aj na účely uvedené nižšie, tieto údaje však nepoužijeme na marketing, na poskytovanie prispôsobených odporúčaní ani na zlepšovanie našich služieb.

Môžeme tiež získavať ďalšie informácie o vás, vašich zariadeniach a aplikáciách a o vašom používaní služby SmartThings spôsobmi, ktoré vám uvedieme v čase ich získavania, alebo inak s vaším súhlasom.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

Získané informácie používame na tieto účely:

Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na účely uvedené vyššie. Právny základ spoločnosti Samsung na spracúvanie osobných informácií je zhrnutý nižšie:

Dodržiavame sľuby, ktoré sme vám dali

(plnenie zmluvy)

GDPR článok 6 ods. 1. písm. b)

 • Poskytujeme vám možnosť vašej identifikácie a overenia
 • Poskytujeme vám služby SmartThings a služieb a funkcií, ktoré požadujete v aplikácii SmartThings, napríklad umožnenie ovládania domácich zariadení IoT v aplikácii SmartThings
 • Poskytujeme vám prispôsobený obsah, ako napr. odporúčania
 • Umožníme vám komunikovať s ďalším obsahom spoločnosti Samsung a tretích strán

Propagovanie našich obchodných záujmov

(oprávnený záujem)

GDPR článok 6 ods. 1. písm. f)

 • Prevádzka, hodnotenie a zlepšovanie služby SmartThings a nášho podnikania
 • Naša reakcia na vaše žiadosti, pokyny a otázky
 • Poskytovanie technickej podpory a údržby pre chyby
 • Udržiavanie primeraných bezpečnostných opatrení
 • Umožnenie jednoduchšieho zobrazenia osobných údajov súvisiacich s kontom Samsung
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou vrátane dodržiavania noriem v odvetví a presadzovanie našich politík

Dodržiavanie zákonných a regulačných záväzkov a právnych postupov

GDPR článok 6 ods. 1. písm. c)

 • Dodržiavanie platných záväzných predpisov a regulačných, správnych alebo súdnych nariadení.

S vaším súhlasom

GDPR článok 6 ods. 1. písm. a)

 • Poskytovanie marketingových oznámení (napríklad prostredníctvom oznámení push, e-mailov a textových správ)
 • Poskytovanie služby SmartThings, napríklad pri zdieľaní zvuku, videa a obrázkov
 • Spracúvanie informácií o vašej polohe na účely poskytovania funkcií a služieb založených na polohe
 • Poskytovanie prispôsobeného obsahu, napríklad služby prispôsobenia
 • Umožňovanie vám prepojiť vaše konto Samsung account s obsahom tretích strán

Informácie získané o vás z našej služby SmartThings používame a kombinujeme s údajmi z ďalších služieb alebo funkcií, ktoré používate, z vašich zariadení a ďalších zdrojov, napríklad keď používate svoje konto Samsung na prihlasovanie do iných aplikácií Samsung, ako aj s informáciami o vašich online aktivitách na webových lokalitách a v pripojených zariadeniach v priebehu času a naprieč webovými lokalitami, zariadeniami, aplikáciami a ďalšími online funkciami a službami tretích strán na účely uvedené vyššie.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE INFORMÁCIE?

Vaše informácie budeme sprístupňovať interne v rámci našej spoločnosti a nasledujúcich subjektov, avšak iba na vyššie uvedené účely.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE A KAM SA ODOSIELAJÚ?

Čas uchovávania vašich údajov závisí od právneho základu, o ktorý sa opierame pri ich spracúvaní. Pre údaje, ktoré spracúvame na plnenie našej zmluvy s vami, sa napríklad vyžaduje ich uchovávanie počas celého obdobia, v ktorom používate službu SmartThings. Tieto údaje budeme uchovávať a spracúvať, pokým budete aktívnym používateľom služby SmartThings. Do tejto kategórie spadajú údaje, ako sú informácie o vašom konte a o vašom zariadení.

Údaje, ktoré spracúvame na propagáciu našich obchodných záujmov, napríklad vaše využitie služby SmartThings, sa uchovávajú iba tak dlho, ako je to potrebné na účely ich získavania. Tieto údaje možno napríklad získať na vykonanie analýzy, aby sme mohli vyvinúť vylepšenia služby SmartThings, prípadne môžeme tieto údaje spracúvať s cieľom udržiavať záznam o otázkach, ktoré ste nám predložili prostredníctvom služby SmartThings alebo o nej, aby sme mohli zlepšiť spokojnosť so službami zákazníkom.

Okrem toho môžeme vaše údaje spracúvať aj na základe vášho súhlasu. Ak svoj súhlas odvoláte, prestaneme spracúvať vaše údaje, ktoré sú založené na vašom súhlase, ale nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov získaných pred vaším zrušením, až kým sa nedosiahnu účely, pre ktoré boli tieto údaje získané.

Upozorňujeme, že hoci je naším cieľom uchovávať vaše údaje počas obdobia uvedeného vyššie, vaše údaje sa môžu spracúvať dlhšie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak sa napríklad podľa konkrétneho štatútu stanovuje, že určitý údaj uchovávame, splníme túto podmienku a údaj uchováme, kým predpísané obdobie uchovávania neuplynie.

Kým budeme vaše údaje uchovávať, budú vždy podliehať vhodnému zabezpečeniu.

Vaše používanie služby SmartThings bude zahŕňať prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov v iných krajinách. Medzi tieto krajiny patria okrem iného krajiny EHP, Kórejská republika, Spojené štáty americké, Kanada, India a Filipíny. Všetky medzinárodné prenosy údajov podliehajú právnym požiadavkám s cieľom zaistiť, aby sa vaše osobné informácie spracúvali bezpečne a v súlade s vašimi očakávaniami.

AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne. Zaviedli sme fyzické a technické bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie údajov, ktoré získavame. Upozorňujeme však, že aj keď podnikáme primerané kroky na ochranu vašich údajov, žiadna webová lokalita, internetový prenos, počítačový systém ani bezdrôtové pripojenie nie je úplne bezpečné.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Vaše osobné údaje patria vám. Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli podrobnosti o tom, čo sme získali, a požiadať nás o ich odstránenie alebo opravu akýchkoľvek nepresností. Môžete nás tiež požiadať o obmedzenie spracúvania, poskytovania alebo prenosu vašich osobných údajov, ako aj o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré sme získali, aby ste ich mohli použiť na vlastné účely. Žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov však môže mať tiež za následok stratu prístupu k službe SmartThings. Nevymažeme údaje, ktoré sme povinní uchovávať podľa zákona.

Ak máte otázku alebo žiadosť týkajúcu sa vašich práv, kontaktujte nás spôsobmi uvedenými v časti KONTAKTUJTE NÁS.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, uplatniť svoje práva, odoslať nejakú žiadosť alebo nám položiť nejaké otázky, môžete sa s nami skontaktovať.

Môžete sa na nás tiež obrátiť na nasledujúcej adrese:

Prevádzkovateľ údajov
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Kórejská republika

Spoločnosť Samsung Electronics má pobočky v celej Európe, takže dokážeme zaručiť, aby vašu žiadosť alebo otázku vybavil tím pre ochranu osobných údajov sídliaci vo vašej oblasti.

Najjednoduchším spôsobom, ako sa na nás obrátiť, je stránka podpory ochrany osobných údajov https://www.samsung.com/request-desk.

Môžete sa na nás tiež obrátiť na nasledujúcej adrese:
Zodpovedná osoba pre ochranu údajov v Európe
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, Spojené kráľovstvo

Ak sa domnievate, že spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, porušuje platné právne predpisy, môžete podať sťažnosť príslušnému úradu pre dohľad nad dodržiavaním predpisov. Kontaktné údaje všetkých dozorných orgánov v EÚ môžete nájsť tu: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNAMU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento oznam o ochrane osobných údajov je možné aktualizovať, aby sme vás informovali o zmenách v spôsobe, akým získavame a spracúvame vaše informácie v službe SmartThings, alebo o zmenách súvisiacich právnych predpisov. Dátum poslednej aktualizácie dokumentu sa zobrazuje v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

verzia: 1.10.0

Posledná verzia