Rakenduse SmartThings andmekaitseavaldus

Jõustumiskuupäev: 14. Marssima 2024

Ettevõte Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) on teadlik andmekaitse olulisusest meie klientide jaoks. Samsung on rakenduse SmartThings vastutav andmetöötleja. Koostasime selle andmekaitseavalduse selleks, et saaksite paremini aru, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

Meie privaatsusavaldus, mis on leitav aadressilt https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy, kehtib ka rakenduse SmartThings kasutamise kohta. Meie privaatsusavaldus sisaldab täiendavat teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame. See sisaldab teavet ka teie õiguste kohta ja selgitab, kuidas meiega ühendust saada. Palun lugege peale selle andmekaitseavalduse läbi ka meie privaatsusavaldus. Siiski on see andmekaitseavaldus privaatsusavalduse suhtes ülimuslik kõikidel juhtudel, mis puudutavad seda, kuidas me kasutame teie andmeid rakenduse SmartThings tarbeks.

MILLIST TEAVET ME KOGUME?

Samsung kogub ja säilitab rakenduse SmartThings kaudu teie kohta andmeid mitmel viisil.

Otse teilt saadud andmed

Teave teiepoolse rakenduse SmartThings kasutamise kohta

Lisaks teie poolt esitatud teabele kogume me teie seadmes oleva tarkvara kaudu ja ka muudel viisidel teavet selle kohta, kuidas te rakendust SmartThings kasutate. Kogume järgmist teavet.

Samuti kogume teavet teie Smart TV ja muude seadmete kohta, mille lisate või ühendate rakendusega SmartThings ja SmartThings Hub, ning selle kohta, kuidas te neid seadmeid kasutate. Andmete kogumise viisist teavitame teid andmete kogumise hetkel või muul viisil, kui olete selleks eraldi nõusoleku andnud.

Me ei kogu teadlikult ega tahtlikult teie delikaatseid isikuandmeid. Arvestage, et me ei välista delikaatse teabe tahtmatut jagamist meiega rakenduse SmartThings ja teiste Home IoT seadmete kasutamise ajal, näiteks teie heli- ja videosalvestiste sisu, kui ühendate heli- või videosalvestusseadmed rakendusega SmartThings. Kui esitate rakendusele SmartThings delikaatset teavet, kogutakse ja töödeldakse seda samuti allpool kirjeldatud eesmärkidel, kuid me ei kasuta selliseid andmeid turunduse, isikupärastatud soovituste ega oma teenuste paremaks muutmise jaoks.

Peale selle võime koguda muid andmeid teie, teie seadmete ja rakenduste ning rakenduse SmartThings teiepoolse kasutamise kohta viisil, mida kirjeldame teile andmete kogumise ajal, või muul moel, kui annate selleks oma nõusoleku.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

Kasutame kogutud andmeid järgmistel eesmärkidel:

Samsung töötleb isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks on järgmised.

Teile antud lubadusest kinnipidamine

(lepingu täitmine)

isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b

 • teie isiku tuvastamine ja autentimine
 • rakenduse SmartThings ning teie poolt selle kaudu tellitud teenuste ja funktsioonide pakkumine, näiteks Home IoT seadmete juhtimine rakenduse SmartThings kaudu
 • teile kohandatud sisu, näiteks soovituste pakkumine
 • teile Samsungi ja kolmanda osapoole sisuga suhtlemise võimaldamine

Meie ärihuvide kaitsmine

(õigustatud huvi)

isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f

 • rakenduse SmartThings ning meie ettevõtte käigus hoidmine, hindamine ja täiustamine
 • teie taotlustele, juhistele ja päringutele vastamine
 • teile tehnilise toe ja hooldusteenuse pakkumine tõrgete korral
 • piisavate turbemeetmete säilitamine
 • võimaldab teil lihtsamalt vaadata isikuandmeid, mida seostatakse teie Samsung Accountiga
 • kaitse vastutuse eest, sh valdkonnastandardite nõuete täitmine ja ettevõtte põhimõtete jõustamine

Õigusaktide täitmine, õigusaktides sätestatud kohustuste täitmine ja õiguslike menetluste järgimine

isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c

 • kehtivate põhimääruste ning reguleerivate ja haldus- või kohtukorralduste nõuete täitmine

Teie nõusolekul

isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a

 • turundusteavituste edastamine (nt tõuketeavituste, tekstsõnumite ja e-posti teel)
 • rakenduse SmartThings pakkumine, näiteks kui valite helifailide, videote ja piltide jagamise
 • teie asukohateabe töötlemine selleks, et pakkuda asukohapõhiseid funktsioone ja teenuseid
 • teile kohandatud sisu, näiteks kohandatud teenuse pakkumine
 • teie Samsung Accounti sidumise võimaldamine kolmanda osapoole sisuga

Kasutame ja kombineerime SmartThingsi kaudu teie kohta kogutud teavet eespool nimetatud eesmärkidel teie kasutatavate muude teenuste, funktsioonide, seadmete ja muude allikate kaudu saadud teabega (nt kui te kasutate oma Samsung Accounti sisselogimiseks teistesse Samsungi rakendustesse) ning ka teabega teie veebitegevuse kohta veebisaitidel ja ühendatud seadmetes aja jooksul ja kolmanda osapoole veebisaitidel, seadmetes, rakendustes ning muid veebifunktsioone ja teenuseid kasutades.

KELLEGA ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

Avaldame teie teavet oma ettevõttesiseselt ja järgmistele üksustele, kuid ainult eespool nimetatud eesmärkidel.

KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME JA KUHU NEED LÄHEVAD?

Teie andmete säilitustähtaeg oleneb õiguslikust alusest, millele teie andmete töötlemisel tuginetakse. Näiteks meie ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks vajalikke andmeid peame töötlemiseks hoidma kogu selle aja vältel, mil te kasutate rakendust SmartThings. Säilitame ja töötleme neid andmeid, kuni te kasutate rakendust SmartThings aktiivselt. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka teie kontoteave ning seadme andmed ja identifikaatorid.

Meie kommertshuvide (nt rakenduse SmartThings teiepoolse kasutamise) kaitsmiseks töödeldavaid andmeid säilitame seni, kuni see on nende andmete kogumise eesmärgiks vajalik. Näiteks võime neid andmeid koguda analüüsimise eesmärgil rakenduse SmartThings täiustamiseks või töödelda neid päringute salvestamiseks, mille te olete esitanud rakenduse SmartThings kaudu või kohta, et pakkuda teile paremat klienditeenindust.

Lisaks sellele võime töödelda teie andmeid teie antud nõusoleku alusel. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, lõpetame teie nõusolekule tuginevate andmete töötlemise, aga see ei mõjuta nende andmete töötlemist, mis on kogutud enne nõusoleku tagasivõtmist, kuni nende eesmärkide saavutamiseni, milleks niisuguseid andmeid koguti.

Arvestage, et ehkki püüame teie andmeid säilitada eespool kirjeldatud aja jooksul, võidakse teie andmeid töödelda kehtivate õigusaktide kohaselt kauem. Näiteks kui konkreetne õigusakt kohustab meid kindlaid andmeid säilitama, täidame me seda nõuet ja säilitame andmeid nõutud säilitusaja lõppemiseni.

Ajal, kui teie andmed meie juures säilitatakse, rakendatakse pidevalt asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Kui kasutate rakendust SmartThings, kaasneb sellega teie isikuandmete edastamine teistesse riikidesse ja teistes riikides ning nende talletamine ja töötlemine teistes riikides, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonna riikides, Korea Vabariigis, USA-s, Kanadas, Indias ja Filipiinidel. Andmete rahvusvahelise edastamise korral kehtivad õigusaktides sätestatud nõuded, millega tagatakse teie isikuandmete turvaline ja teie ootustele vastav töötlemine.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME?

Suhtume andmekaitsesse väga tõsiselt. Oleme kehtestanud füüsilised ja tehnilised turvameetmed, et tagada kogutavate andmete turvalisus. Pidage siiski meeles, et kuigi teeme teie andmete kaitsmiseks mõistlikke samme, pole ükski veebisait, internetiülekanne, arvutisüsteem ega juhtmeta ühendus täiesti turvaline.

MILLISED ÕIGUSED TEIL ON?

Teie isikuandmed kuuluvad teile. Võite paluda, et annaksime teile üksikasjalikult teada, mida oleme teie kohta kogunud, või paluda, et kustutaksime teie kohta kogutud andmed või parandaksime neis olevad ebatäpsused. Samuti võite paluda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist, jagamist või edastamist ning annaksime teile teie kohta kogutud isikuandmed, et saaksite neid oma eesmärkidel kasutada. Seejuures juhime tähelepanu, et oma isikuandmete kustutamist taotledes võite kaotada juurdepääsu rakendusele SmartThings. Me ei kustuta andmeid, mida me peame seadustest tulenevalt säilitama.

Oma õiguste kasutamiseks taotluste või küsimuste esitamiseks võtke meiega ühendust jaotises MEIEGA ÜHENDUST VÕTMINE toodud viisidel.

MEIEGA ÜHENDUST VÕTMINE

Saate meiega ühendust võtta oma eelistuste muutmiseks, õiguste kasutamiseks, taotluste esitamiseks või meile küsimuste esitamiseks.

Võite meiega ühendust võtta ka allolevatel kontaktandmetel:

Vastutav andmetöötleja
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea Vabariik

Ettevõttel Samsung Electronics on kontorid kõikjal Euroopas. Nii saame tagada, et teie taotluse või päringuga tegeleb teie piirkonnas asuv andmekaitse meeskond.

Lihtsaim viis meiega ühendust võtta on kasutada meie privaatsustoe lehte aadressil https://www.samsung.com/request-desk.

Võite meiega ühendust võtta ka allolevatel kontaktandmetel:
Euroopa andmekaitseametnik
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK

Kui usute, et oleme teie isikuandmete käitlemisel rikkunud kehtivaid õigusakte, saate esitada kaebuse sobivale järelevalveasutusele. Kõigi ELi järelevalveasutuste üksikasjalikud kontaktandmed leiate aadressilt https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

ANDMEKAITSEAVALDUSE AJAKOHASTAMINE

Seda andmekaitseavaldust võidakse ajakohastada selleks, et teavitada muudatustest selles, kuidas me teie andmeid rakenduses SmartThings kogume ja töötleme, või muudatustest asjakohastes õigusaktides. Käesoleva dokumendi viimase ajakohastamise kuupäev on esitatud selle andmekaitseavalduse ülaosas.

versioon: 1.10.0

Viimane versioon